Hoàng Cái

Hoàng Cái

Khổ nhục: Giai đoạn dùng bài, có thể tự giảm 1 máu của bản thân để rút 2 lá. FAQ: Q: Chu Thái đi chung với Hoàng Cái, khi ở trong trạng thái “Bất Khuất”, Hoàng Cái có được kích hoạt kỹ năng “Khổ Nhục” hay không ? A: Không thể, bởi vì lúc đó…