Khương Duy

Khương Duy

Thiêu Hấn: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, chọn 1 người có tầm đánh tới bạn, sau đó trừ khi người đó sử dụng 1 lá [Sát] lên bạn,  nếu không bạn bỏ 1 lá của người đó. Thiên Phúc: Chủ tướng kỹ, trận pháp kỹ, trong lượt người chung đội hình với bạn,…