Lỗ Túc

Lỗ Túc

Hảo Thi: Giai đoạn rút bài, số lá rút tăng thêm 2. Nếu làm vậy và số bài trên tay sau đó nhiều hơn 5, phải chia phân nửa số bài trên tay cho người ít bài nhất (làm tròn xuống). Đế minh: 1 lần giai đoạn dùng bài, chọn 2 người khác và Lỗ…