Lữ Bố

Lữ Bố

Vô song: Tỏa định kỹ, khi dùng lá [Sát], mục tiêu phải sử dụng thêm 1 lá [Ngự] để vô hiệu hóa lá [Sát] đó. Khi dùng “Quyết đấu”, mục tiêu phải đánh ra 2 lá [Sát] cho mỗi lần đáp trả. Trích dẫn: “Thùy năng đáng ngã ? Thần đáng sát thần, phật đáng…