Lữ Mông

Lữ Mông

Khắc kỳ: Giai đoạn dùng bài, nếu không dùng hoặc đánh ra lá [Sát], có thể bỏ qua giai đoạn bỏ bài. Trích dẫn: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp mặt thì nên rửa mắt mà nhìn.” FAQ: Q: Lữ Mông sử dụng [Quyết Đấu] nhưng không đánh ra lá [Sát], có thể kích hoạt…