Lục Tốn

Lục Tốn

Khiêm tốn: Tỏa định kỹ, khi là mục tiêu của “Lạc bất tư Thục” hoặc “Thuận Thủ Khiên Dương”, vô hiệu hóa lá đó. Độ thế: 4 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể sử dụng bài Đỏ trên tay như “Dĩ dật đãi lao”. FAQ: Q: Lục Tốn chưa lật mặt, bị người…