Mã Đại

Mã Đại

Mã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Tiềm Tập: Đầu giai đoạn đầu lượt, rút 1 lá phán xét rồi chọn 1 người trong tầm 1. Người đó không được sử dụng hoặc đánh ra lá cùng màu với…