Mã Đằng

Mã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Hùng Dị: Hạn định kỹ, giai đoạn dùng bài, có thể cho tất cả người cùng nước rút 3 lá bài. Sau đó, nếu nước bạn có số người ít nhất trên…