Mã Siêu

Mã Siêu

Mã Thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Thiết kỵ: Lá [Sát] bạn sử dụng sau khi xác định mục tiêu, có thể rút phán xét. Nếu là Đỏ thì mục tiêu không thể dùng lá [Ngự] để triệt tiêu…