Mạnh Hoạch

Mạch Hoạch

Họa Thủ: Tỏa định kỹ, không bị ảnh hưởng của “Nam man nhập xâm”; Sau khi lá “Nam Man Nhập Xâm” do người khác sử dụng xác định mục tiêu, bạn thay thế người đó trở thành nguồn sát thương. Tái khởi: Giai đoạn rút bài, nếu đang mất máu, thay vì rút bài, lật…