Ngụy Diên

Ngụy Diên

Cuồng Cốt: Tỏa định kỹ, sau khi gây ra 1 thiệt hại cho nhân vật trong tầm tối đa là 1, bản thân được hồi 1 máu. “Ai dám giết ta ?” – Ngụy Diên FAQ: Q: Ngụy Diên và Mã Siêu là 1 cặp, đều chưa lật tướng, gây sát thương cho 1 người tầm 2.…