Lý Điển

Tuân Tuân:  Đầu giai đoạn rút bài, bạn có thể xem 4 lá trên đầu chồng bài, sau đó 2 lá để lên đầu chồng bài, những lá còn lại để dưới đáy chồng bài. Vong Khích: Sau khi làm người khác mất 1 máu hoặc người khác làm bạn mất 1 máu, có thể cho…

FAQ Tam Quốc Sát – Nội chiến

A.Trang Bị 1.Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao Q: Giết chết 1 nhân vật, sau đó kích hoạt chức năng của Tam Tiên Lượng Nhận Đao được hay không ? A: Không thể. Do người đó đã chết, và người đã chết không tính vào khoảng cách nên không thể tính vào tầm 1. Q: Nếu…

Tư Mã Chiêu – Sima Zhao – 司马昭

Tư Mã Chiêu – Sima Zhao – 司马昭 1/ Đầu lượt hành động, cho tất cả mọi người xem bài trên tay và chọn 1 người trong tầm đánh của bạn. Như vậy coi như đã tấn công người đó. 2/ Cứ sau 1 thiệt hại bạn nhận thì rút Phán Xét. Bạn có thể bỏ bài trên tay để…

Tư Mã Ý 2014 – Sima Yi 2014 – 马懿

Tư Mã Ý 2014 – Sima Yi 2014 – 马懿 1/ Cứ 1 thiệt hại bạn nhận, rút 1 lá từ người gây thiệt hại cho bạn 2/ Khi 1 lá Phán Xét được lật,, có thể bỏ 1 lá bài hoặc trang bị để kết quả Phán Xét là lá bài đã bỏ FAQ

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司马懿

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司马懿 1/ Mỗi khi thiệt hại bạn nhận, rút 1 lá từ người gây thiệt hại cho bạn 2/ Khi 1 lá Phán Xét được lật,, có thể bỏ 1 lá bài hoặc trang bị để kết quả Phán Xét là lá bài đã bỏ FAQ 1. Tư Mã Ý có thể rút…

Trình Dục – Cheng Yu – 程昱

Trình Dục – Cheng Yu – 程昱 1/1 lần trong lượt, có thể chọn 1 người và bắt người đó đưa ra 1 lá. Bạn có thể đưa 1 lá khác màu mà người đó đưa ra, sau đó bạn có thể lấy lá mà người đó đưa ra hoặc có thể lấy 1 lá không phải là phòng cụ 2/ Cuối lượt,…

Mãn Sủng – Man Chong – 满宠

Mãn Sủng – Man Chong – 满宠 1/Mỗi lượt 1 lần, bỏ bất kỳ số lượng bài trên tay và chọn. Nếu họ không bỏ 1 lá khác loại với bạn, lật úp nhân vật của họ và họ rút số lá = số bạn đã bỏ 2/Khi bị thiệt hại, có thể đưa ra 1 lá trên…

Giả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩

Giả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩 1/Không thể là mục tiêu của lá Công Cụ Đen 2/1 lần trong Game, yêu cầu mọi người tấn công người trong tầm hoặc bị giảm 1 máu 3/Trong lượt của bạn, chỉ có bạn và người Hấp Hối mới được dùng Đào FAQ

Quan Vũ SP – SP Guan Yu – 关羽

Quan Vũ SP – SP Guan Yu – 关羽 Võ Thánh: Có thể dùng bài đỏ (♥,♦) như sát Đan Kỵ: Giác Tỉnh Kĩ:  Đầu lượt, nếu bài trên tay nhiều hơn máu và Lưu Bị không phải  là Vua thì giảm 1 giới hạn máu, luôn có trang bị ngựa -1. Khi sử dụng kỹ năng…