Đẳng Ngải – Deng Ai – 邓艾

Đẳng Ngải – Deng Ai – 邓艾 Truân Điền: Khi mất bài ngoài lược, lật 1 lá Phán Xét, nếu không phải là ♥ thì nó trở thành 1 lá “Điền”. Mỗi lá “Điền” được tính như 1 lá ngựa -1 Tạc Hiểm: Kỹ năng thức tĩnh: Đầu lượt , khi có 3 lá “Điền” hoặc hơn, bạn buộc phải…

Vương Nguyên Cơ – Wang Yuan Ji – 王元姬

Vương Nguyên Cơ – Wang Yuan Ji – 王元姬 1/1 lần tong lượt hành động, bỏ 3 lá đồng chất (♠, ♣, ♦, ♥) để lật mặt 1 người. Sau khi úp mặt nhân vật khác thì không được sử dụng lá Sát cho đến hết lượt( trừ khi dùng lá Duel) 2/Cuối lượt rút bài để bài trên tay = giới hạn máu…

Điển Vi – Dian Wei – 典韦

Điển Vi – Dian Wei – 典韦 Cường Tập:Mỗi lượt 1 lần, giảm 1 máu hoặc bỏ 1 trang bị để gây sát thương cho người khác ( không tính dùng lá sát) FAQ 1/ Có thể dùng lá ” Né ” để  né được sát thương của Điển Vi hay không? Trả lời: Không thể né sát thương đó…

Trần Lâm – Chen Lin – 陈琳

Trần Lâm – Chen Lin – 陈琳 Bút Phát: Cuối lượt, bạn đặt 1 lá trên tay lên 1 nhân vật bất kỳ. Đầu lượt người đó, họ chọn: Đưa bạn 1 lá trên tay cùng loại lá bạn đặt và lấy lá đã đặt đó hoặc Giảm 1 máu. Tụng Từ: Trong lượt, chọn 1 người có số bài trên tay và số…

Tào Thực – Cao Zhi – 曹植

Tào Thực – Cao Zhi – 曹植 Lạc Anh: Khi 1 lá bài bỏ đi hoặc lật để Phán Xét của người chơi khác là ♣ thì lấy lá đó lên tay Tửu Thi: Khi bạn đang mở mặt, có thể úp mặt để dùng rượu. Nếu nhận thiệt hại khi đang úp mặt thì bạn có thể lật mặt lên FAQ

Tào Chương – Cao Zhang – 曹彰

Tào Chương – Cao Zhang – 曹彰 Tương Trì:Trong lượt rút bài được 1 trong 2 kỹ năng: 1) Rút thêm 1 lá nhưng không được tấn công 2)Rút ít đi 1 lá để được đánh 2 lần và không bị hạn chế bởi tầm sát thương FAQ  

Tào Nhân – Cao Ren – 曹仁

Tào Nhân – Cao Ren – 曹仁 Cư Thủ: Cuối lượt úp mặt nhân vật và rút 3 lá FAQ 1/ Khi kích hoạt kỹ năng và lá Sấm sét được chuyển đến Tào Nhân thì lá sấm sét có được chuyển đến người tiếp theo hay không? Hay là lá sấm sét đó vẫn…

Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪

 Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪 1/Cuối lượt đặt 1 lá trang bị của bạn ( trên tay hoặc trên bàn ) cho 1 người rổi thực hiện kỹ năng tùy theo loại trang bị bạn lắp _Vũ khí: Hủy 1 lá của người trong tằm của người được đặt _Phòng cụ: Ngưởi được đặt được rút 1 lá _Ngựa: Người được đặt…