Nhạc Tiến

Nhạc Tiến

Kiêu Quả: Giai đoạn kết thúc của người khác, có thể bỏ 1 lá cơ bản, sau đó trừ khi người đó bỏ 1 lá trang bị, nếu không bạn gây 1 sát thương cho người đó. “Tam quân nghe hiệu lệnh của ta, không được rút lui! Nhìn ta lấy thủ cấp của tướng,…