Phan Phụng

Phan Phụng

Cuồng Phủ: Sau khi gây thiệt hại cho mục tiêu bằng lá [Sát], có thể hủy hoặc chuyển 1 lá trong vùng trang bị của người đó sang vùng trống tương ứng của bản thân. Trích dẫn: “Ngô nãi thượng tướng Phan Phụng, khả trảm Hoa Hùng.”   FAQ: Q: Thực hiện kỹ năng “Cuồng…