Giả Hủ

Giả Hủ

Hoàn sát: Tỏa định kỹ, trong lượt Giả Hủ, trừ Giả Hủ và người trong trạng thái hấp hối, không ai được sử dụng [Đào]. Loạn vũ: Hạn định kỹ, giai đoạn dùng bài, tất cả người chơi khác phải dùng lá [Sát] lên người gần nhất trong tầm tấn công hoặc tự giảm 1…

Hoa Đà

Hoa Đà

Cấp Cứu: Ngoài lượt, có thể dùng lá Đỏ như [Đào]. Thanh Nang: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ 1 lá bài trên tay để hồi 1 máu cho 1 người đã mất máu. FAQ: Q: Hoa Đà có thể sử dụng bài trong vùng trang bị để kích hoạt “Cấp…

Kỷ Linh

Kỷ Linh

Song Nhận: Đầu giai đoạn dùng bài, có thể đấu điểm với 1 người khác. Nếu thắng, xem như dùng 1 lá [Sát] lên người đó hoặc 1 người khác cùng nước với người đó (không tính vào giới hạn số lần sử dụng [Sát] trong lượt). Nếu thua, bạn kết thúc giai đoạn dùng…

Khổng Dung

Khổng Dung

Danh Sĩ: Tỏa định kỹ, khi nhận sát thương, nếu nguồn sát thương có tướng úp, thiệt hại giảm đi 1. Lễ Nhượng: Bạn có thể đưa bài cho người chơi khác thay vì đưa vào chồng bài bỏ. Trích dẫn: “Tọa vị thượng kinh thường mãn nhân, mộc tôn trung tửu bất không, ngã…

Sái Văn Cơ

Sái Văn Cơ

Bi Ca: Sau khi 1 người nhận thiệt hại bởi lá [Sát], bạn có thể bỏ 1 lá để người nhận thiệt hại rút phán xét. Nếu phán xét là: ♠-người đánh đặt chồng tướng; ♣-người đánh tự hủy 2 lá; ♦-người bị thiệt hại rút 2 lá; ♥-người bị thiệt hại hồi 1 máu.…

Trâu Thị

Trâu Thị

Họa thủy: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Trong lượt của bạn, người khác không thể mở tướng. Khuynh thành: Giai đoạn dùng bài, có thể bỏ 1 trang bị để úp mặt 1 tướng của người đã mở 2 tướng.   FAQ: Q: Trâu Thị sử dụng “Khuynh Thành” vào…

Trường Giác

Lôi Kích: Khi dùng hoặc đánh ra lá [Ngự], có thể cho 1 người chơi khác rút phán xét. Nếu kết quả là ♠, bạn gây 2 thiệt hại thuộc tính lôi cho người đó. Quỷ Đạo: Trước khi lá phán xét có hiệu lực, bạn có thể đánh ra 1 lá Đen để thay…

Viên Thiệu

Loạn Kích: Bạn có thể đem 2 lá đồng chất trên tay sử dụng như lá “Vạn tiễn tề phát”. Trích dẫn: “Toàn đô khứ tử ba!. Cung tiến thủ, chuẩn bị phóng tiến!” FAQ: Q: Viên Thiệu có thể sử dụng bài trong vùng trang bị để kích hoạt “Loạn Kích” ? A: Không…