Quan Vũ

Quan Vũ

Vũ Thánh: Bạn có thể sử đem 1 lá bài Đỏ xem như lá [Sát] khi cần sử dụng hoặc đánh ra. Trích dẫn: “Sinh Bồ châu, sự Dự châu, chiến Kinh châu, thủ Từ châu, vạn cổ thần châu hữu nhất. Huynh Huyền Đức, đệ Dực Đức, cầm Bàng Đức, phóng Mạnh Đức, thiên…

Quan Vũ SP – SP Guan Yu – 关羽

Quan Vũ SP – SP Guan Yu – 关羽 Võ Thánh: Có thể dùng bài đỏ (♥,♦) như sát Đan Kỵ: Giác Tỉnh Kĩ:  Đầu lượt, nếu bài trên tay nhiều hơn máu và Lưu Bị không phải  là Vua thì giảm 1 giới hạn máu, luôn có trang bị ngựa -1. Khi sử dụng kỹ năng…