Rượu

Rượu Có thể dùng rượu rồi dùng lá sát gây sát thương lên người khác thì sát thương họ nhận được tăng thêm 1 Khi bạn bị hấp hối có thể dùng rượu để hồi 1 máu ( Chỉ được dùng cho bản thân)