Giả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩

Giả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩 1/Không thể là mục tiêu của lá Công Cụ Đen 2/1 lần trong Game, yêu cầu mọi người tấn công người trong tầm hoặc bị giảm 1 máu 3/Trong lượt của bạn, chỉ có bạn và người Hấp Hối mới được dùng Đào FAQ

Quan Vũ SP – SP Guan Yu – 关羽

Quan Vũ SP – SP Guan Yu – 关羽 Võ Thánh: Có thể dùng bài đỏ (♥,♦) như sát Đan Kỵ: Giác Tỉnh Kĩ:  Đầu lượt, nếu bài trên tay nhiều hơn máu và Lưu Bị không phải  là Vua thì giảm 1 giới hạn máu, luôn có trang bị ngựa -1. Khi sử dụng kỹ năng…