Tào Tháo

Tào Tháo

Gian Hùng: Sau khi bạn nhận sát thương, bạn có thể lấy lên tay lá đã gây ra sát thương. “Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!”   FAQ: Q: Tào Tháo – Tư Mã Ý đi chung với nhau, khi mất máu thì “Gian Hùng”…

Tào Phi

Tào Phi

Hành Thương: Khi có người chết, Tào Phi được lấy toàn bộ bài của người đó. Trục Xuất: Sau khi nhận thiệt hại, có thể cho 1 người khác đặt chồng tướng, sau đó người đó rút X lá (X là số máu bạn đã mất). FAQ: Q: Bài lấy từ “Hành Thương” có cần…

Từ Hoảng

Từ Hoảng

Đoạn Lương: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Có thể dùng bài cơ bản Đen hoặc trang bị Đen xem như “Binh lương thốn đoạn”. Bạn có thể dùng “Binh lương thốn đoạn” lên người ở tầm 2. “Nhân thị thiết, phạn thị cương! Tiệt kỳ nguyên, đoạn kỳ lương, tặc…

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

Phản Quỹ: Sau khi nhận thiệt hại, có thể lấy 1 lá bài của người gây ra thiệt hại. Quỷ Tài: Trước khi lá phán xét có hiệu lực, bạn có thể đánh ra 1 lá trên tay để thay thế lá phán xét đó. FAQ: Q: “Phản Quỹ” có lấy được lá trong vùng…

Trương Cáp

Trương Cáp

Xảo Biến: Bạn có thể bỏ 1 lá trên tay để bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào của bản thân (Trừ đầu lượt và cuối lượt). Nếu bỏ qua giai đoạn rút bài, chọn tối đa 2 người để rút 1 lá từ tay mỗi người. Nếu bỏ giai đoạn dùng bài, dời 1…

Trương Liêu

Trương Liêu

Đột kích: Thay vì rút bài, chọn tối đa 2 người và rút 1 lá trên tay từ mỗi người. “Trương Liêu tuy bệnh, cũng không thể cự, cẩn thận!“- Tôn Quyền FAQ: Q: “Đột Kích” có được lấy 2 lá từ 1 người ? A: Không thể. Q: Trương Liêu kích hoạt “Đột Kích”…

Chân Thị

Chân Thị

Khuynh quốc: Có thể sử dụng hoặc đánh ra Lá Đen trên tay như [Ngự]. Lạc thần: Đầu lượt, có thể rút phán xét. Nếu kết quả là Đen, bạn có thể lập lại quá trình này. Nếu kết quả là Đỏ thì ngưng. Sau đó bạn lấy tất cả lá Đen lên tay. FAQ:…

Điển Vi

Điển Vi

Cường Tập: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, tự giảm 1 máu hoặc bỏ 1 lá vũ khí để gây 1 sát thương cho 1 người khác trong tầm đánh của bạn. FAQ: Q: Điển Vi kích hoạt “Cường Tập” bỏ 1 lá vũ khí trong vùng trang bị hay trên tay ? A:…

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn

Cương Liệt: Sau khi nhận thiệt hại, có thể rút phán xét. Nếu lá phán xét không phải là ♥ thì nguồn sát thương phải chọn: 1/Bỏ 2 lá bài trên tay; 2/Nhận 1 điểm sát thương do Hạ Hầu Đôn gây ra. “Tim cha huyết mẹ, sao lại vứt bỏ ?” FAQ: Q: Hạ…