Tang Bá

Tang Bá

Hoành Giang: Cứ sau khi nhận 1 thiệt hại có thể cho người đang có lượt giảm 1 giới hạn trữ bài đến hết lượt. Nếu cuối lượt người đó không bỏ bài, bạn được rút 1 lá. “Nhược giả bán bộ kỵ vạn nhân, tất năng hoành hành Giang Biểu.“