Tang Bá

Tang Bá

Hoành Giang: Sau khi nhận 1 sát thương, có thể cho người đang có lượt giảm 1 giới hạn trữ bài đến hết lượt. Sau đó nếu trong giai đoạn bỏ bài người đó không bỏ bài, bạn được rút 1 lá. “Nhược giả bán bộ kỵ vạn nhân, tất năng hoành hành Giang Biểu.”…