Tào Phi

Tào Phi

Hành Thương: Khi có người chết, Tào Phi được lấy toàn bộ bài của người đó. Trục Xuất: Sau khi nhận thiệt hại, có thể cho 1 người khác đặt chồng tướng, sau đó người đó rút X lá (X là số máu bạn đã mất). FAQ: Q: Bài lấy từ “Hành Thương” có cần…

Tào Phi – Cao Pi – 曹丕

Tào Phi – Cao Pi – 曹丕 Hành Thương: Lấy số bài còn lại của 1 nhân vật bị chết Phóng Trục: Sau khi bị thiệt hại máu, chọn 1 người khác để lật mặt nhân vật, Người đó rút X lá (X= số máu đã mất) Tụng Ụy: (Kỹ năng vua)Khi 1 người phe Nguỵ (trừ bản thân) lật…