Tào Tháo

Tào Tháo

Gian Hùng: Sau khi bạn nhận sát thương, bạn có thể lấy lên tay lá đã gây ra sát thương. “Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!”   FAQ: Q: Tào Tháo – Tư Mã Ý đi chung với nhau, khi mất máu thì “Gian Hùng”…

Tào Tháo, Cao Cao, 曹操 (Vua) ( Update 2014 – Đột phá giới hạn )

Tào Tháo, Cao Cao,  曹操 (Vua) ( Update 2014 – Đột phá giới hạn ) 1/Khi nhận sát thương, có thể rút 1 lá hoặc lấy lá gây sát thương cho bạn lên tay. 2/(Chức năng vua) Khi cần dùng né, 1 người phe Nguỵ có thể dùng thay bạn

Tào Tháo (Vua) – Cao Cao – 曹操

Tào Tháo (Vua) – Cao Cao – 曹操 Gian Hung:Sau khi nhận thiệt hại, có thể lấy lên tay lá đã gây thiệt hại cho bản thân Hộ Giá(Chức năng vua) Khi cần dùng né, 1 người phe Nguỵ có thể dùng thay bạn FAQ 1/ Tào Tháo có thể lấy 2 lá do Viên Thiệu dùng như Vạn…