Thái Sử Từ

Thái Sử Từ

Thiên nghĩa: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đấu điểm với 1 người. Nếu thắng, bạn sẽ có thêm những kỹ năng sau cho đến hết lượt: Có thể dùng thêm 1 lá [Sát]; Các lá [Sát] không giới hạn tầm; Mỗi lá [Sát] có thể chọn thêm 1 mục tiêu. Nếu…