FAQ Tam Quốc Sát – Nội chiến

A.Trang Bị 1.Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao Q: Giết chết 1 nhân vật, sau đó kích hoạt chức năng của Tam Tiên Lượng Nhận Đao được hay không ? A: Không thể. Do người đó đã chết, và người đã chết không tính vào khoảng cách nên không thể tính vào tầm 1. Q: Nếu…

Khương Duy

Khương Duy

Thiêu Hấn: 1 lần trong lượt hành động, có thể yêu cầu 1 người có tầm đánh tới mình dùng lá [Sát] lên mình, nếu người đó từ chối, hủy 1 lá bài của người đó. Thiên Phúc: Chủ tướng kỹ, trận pháp kỹ, trong lượt bạn và người chung đội hình, có thể dùng…

Mi Phu Nhân

Mi Phu Nhân

Khuê tú: Khi mở lá tướng này lên, bạn được rút 2 lá bài. Khi tướng này bị loại khỏi trận đấu, được hồi 1 máu. Tôn Tử: Trong lượt hành động, có thể loại tướng này ra khỏi trận đấu và chọn 1 người. Người đó có kỹ năng Dũng Quyết (Trong giai đoạn…

Tưởng Uyển & Phí Y

Tưởng Uyển & Phí Y

Sinh Túc: Nếu trong giai đoạn hành động bạn không gây thiệt hại, bạn rút 2 lá ở cuối giai đoạn dùng bài. Thủ Thành: Khi người cùng nước mất đi lá cuối cùng trên tay ngoài lượt, có thể cho người đó rút 1 lá. Trích dẫn: “Tưởng Uyển, Phí Y gánh vác việc…

Lưu Thiện

Lưu Thiện

Hưởng Lạc: Tỏa định kỹ, khi bạn trở thành mục tiêu của lá [Sát], người đánh phải bỏ 1 lá cơ bản nếu không lá [Sát] bị vô hiệu hóa. Ủy quyền: Có thể bỏ qua giai đoạn dùng bài và bỏ 1 lá trên tay vào cuối lượt để cho 1 người khác có…

Mã Siêu

Mã Siêu

Mã Thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Thiết kỵ: Lá [Sát] bạn sử dụng sau khi xác định mục tiêu, có thể rút phán xét. Nếu là Đỏ thì mục tiêu không thể dùng lá [Ngự] để triệt tiêu…

Mạnh Hoạch

Mạch Hoạch

Họa Thủ: Tỏa định kỹ, không bị ảnh hưởng của “Nam man nhập xâm”; Sau khi lá “Nam Man Nhập Xâm” do người khác sử dụng xác định mục tiêu, bạn thay thế người đó trở thành nguồn sát thương. Tái khởi: Giai đoạn rút bài, nếu đang mất máu, thay vì rút bài, lật…

Ngụy Diên

Ngụy Diên

Cuồng Cốt: Tỏa định kỹ, sau khi gây ra 1 thiệt hại cho nhân vật trong tầm tối đa là 1, bản thân được hồi 1 máu. “Ai dám giết ta ?” – Ngụy Diên FAQ: Q: Ngụy Diên và Mã Siêu là 1 cặp, đều chưa lật tướng, gây sát thương cho 1 người tầm 2.…

Quan Vũ

Quan Vũ

Vũ Thánh: Bạn có thể sử đem 1 lá bài Đỏ xem như lá [Sát] khi cần sử dụng hoặc đánh ra. Trích dẫn: “Sinh Bồ châu, sự Dự châu, chiến Kinh châu, thủ Từ châu, vạn cổ thần châu hữu nhất. Huynh Huyền Đức, đệ Dực Đức, cầm Bàng Đức, phóng Mạnh Đức, thiên…