Tôn Kiên

Tôn Kiên

Anh Hồn: Đầu lượt, nếu đang mất máu, chọn 1 người chơi khác và chọn 1 trong 2 hành động: 1. Rút 1 lá, sau đó bỏ X lá. 2. Rút X lá, sau đó bỏ 1 lá. (X là số máu Tôn Kiên đã mất). FAQ: Q: Tôn Kiên có thể thực hiện “Anh…