Tôn Quyền

Tôn Quyền

Chế hành: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ đi X lá, sau đó rút X lá mới (X nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn máu). FAQ: Q: Tôn Quyền kích hoạt “Chế Hành”, có thể bỏ bài trong vùng trang bị ? A: Có thể.