Tôn Sách

Tôn Sách

Kích ngang: Khi sử dụng “Quyết Đấu” hoặc sau khi xác định mục tiêu cho lá [Sát] Đỏ, hoặc trở thành mục tiêu của lá “Quyết đấu” hoặc lá [Sát] Đỏ, bạn có thể rút 1 lá. Ưng Dương : Sau khi lá đấu điểm được lật lên, bạn có thể +3 hoặc -3 số…