Tôn Thượng Hương

Tôn Thượng Hương

Kết Nhân: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ 2 lá bài trên tay và chọn 1 người nam khác bản thân đang mất máu, sau đó bạn và người đó hồi 1 máu. Kiêu cơ: Sau khi bạn mất bài trong vùng trang bị, có thể rút 2 lá bài.  …