Trần Vũ & Đổng Tập

Trần Vũ & Đổng Tập

Đoạn Tiết: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đưa 1 người khác vào trạng thái liên hoàn, sau đó đưa bản thân vào trạng thái liên hoàn. Phấn Mệnh: Cuối lượt, nếu đang ở trạng thái liên hoàn, có thể bỏ 1 lá của những người đang ở trong trạng thái liên…