Triệu Vân

Triệu Vân

Long Đảm: Bạn có thể đem 1 lá [Sát] như [Ngự], [Ngự]  như [Sát] khi cần sử dụng hoặc đánh ra. Trích dẫn: “Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng Xưa nay cứu chúa xông trăm trận Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long.” FAQ: Q: Triệu Vân…

Triệu Vân – Zhao Yun – 赵云

Triệu Vân – Zhao Yun – 赵云 Long Đàm: Có thể dùng lá “Sát” như “Né” và ngược lại. FAQ 1.Khi sử dụng “Trượng Bát Xà Mâu” thì có thể dùng 2 lá như “Né” hay không? Trả lời: Không 2.Khi sử dụng “Bát Quái Đồ” nếu lật được lá có chất đỏ (♥,♦), có được xem lá đó như lá “Sát” hay không? Trả…