Trình Dục – Cheng Yu – 程昱

Trình Dục – Cheng Yu – 程昱 1/1 lần trong lượt, có thể chọn 1 người và bắt người đó đưa ra 1 lá. Bạn có thể đưa 1 lá khác màu mà người đó đưa ra, sau đó bạn có thể lấy lá mà người đó đưa ra hoặc có thể lấy 1 lá không phải là phòng cụ 2/ Cuối lượt,…