Trương Chiêu & Trương Hoành

Trương Chiêu & Trương Hoành

Trực gián: Giai đoạn dùng bài, có thể đặt 1 lá trang bị trên tay vào vùng trang bị của 1 người chơi khác, sau đó rút 1 lá bài. Cố chính: Cuối giai đoạn bỏ bài của người khác, có quyền chỉ định người đó giữ lại 1 lá từ những lá bỏ, những…