Trương Liêu

Trương Liêu

Đột kích: Thay vì rút bài, chọn tối đa 2 người và rút 1 lá trên tay từ mỗi người. “Trương Liêu tuy bệnh, cũng không thể cự, cẩn thận!“- Tôn Quyền FAQ: Q: “Đột Kích” có được lấy 2 lá từ 1 người ? A: Không thể. Q: Trương Liêu kích hoạt “Đột Kích”…