Từ Hoảng

Từ Hoảng

Đoạn Lương: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Có thể dùng bài cơ bản Đen hoặc trang bị Đen xem như “Binh lương thốn đoạn”. Bạn có thể dùng “Binh lương thốn đoạn” lên người ở tầm 2. “Nhân thị thiết, phạn thị cương! Tiệt kỳ nguyên, đoạn kỳ lương, tặc…