Tưởng Khâm

Tưởng Khâm

Thượng Nghĩa: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể cho 1 người khác xem toàn bộ bài trên tay của bạn. Nếu làm vậy, bạn chọn: 1/Xem tất cả tướng đang úp của người đó; 2/Xem bài trên tay của người đó và bỏ 1 lá Đen của trong đó. Điểu Tường: Trận…