Tưởng Uyển & Phí Y

Tưởng Uyển & Phí Y

Sinh Tức: Đầu giai đoạn bỏ bài, nếu trong lượt bạn không gây ra sát thương, bạn được rút 2 lá. Thủ Thành: Khi người cùng nước mất đi lá cuối cùng trên tay ngoài lượt của họ, có thể cho người đó rút 1 lá. Trích dẫn:“Quốc chi sinh kế, tại dân sinh tức.…