Tang Bá

Tang BáHoành Giang: Cứ sau khi nhận 1 thiệt hại có thể cho người đang có lượt giảm 1 giới hạn trữ bài đến hết lượt. Nếu cuối lượt người đó không bỏ bài, bạn được rút 1 lá.

Nhược giả bán bộ kỵ vạn nhân, tất năng hoành hành Giang Biểu.

boardgamesviet has written 81 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>