Tào Hồng

Tào HồngHộ Viên: Đầu giai đoạn cuối lượt, lấy 1 lá trang bị đặt vào vùng trang bị của 1 người khác. Nếu làm vậy, có thể bỏ 1 lá của người trong tầm 1 của người đó.

Hậu Duệ: Trận pháp kỹ, người khác cùng đội hình với bạn có kỹ năng Phi Ảnh (Tỏa định kỹ, khoảng cách từ người khác đến bạn +1).

“Thiên hạ bất khả vô mã, canh bất khả vô ngã hồng công.”

FAQ:

Q: Tào Hồng có thể đem lá trong vùng trang bị của bản thân để kích hoạt “Hộ Viên”?

A: Có thể.

Q: Tào Hồng kích hoạt kỹ năng “Hộ Viên” để đưa [Phi Long Đoạt Phượng] vào vùng trang bị của người khác, quân chủ Lưu Bị kích hoạt “Chương Vũ” để lấy lá đó lên, Tào Hồng có thể hủy 1 lá của người tầm 1 được lắp vũ khí?

A: Có thể.

Q: Hộ Viên có thể hủy lá trong vùng phán xét?

A: Không thể.

Q: Còn 4 người sống bao gồm: Ngụy Diên, Tào Tháo, Tào Nhân, Tào Hồng ngồi theo thứ tự kể trên và không có trang bị. Ngụy Diên sử dụng [Quyết Đấu] và giết Tào Tháo, sau khi Tào Tháo chết, có thể kích hoạt “Cuồng Cốt” hay không?

A: Không thể. Mặc dù “Hạc Dực” mất tác dụng sau khi Tào Tháo chết nhưng thời điểm “Cuồng Cốt” lúc đó khoảng cách của Tào Thào tính với Ngụy Diên vẫn là 2.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>