Tào Phi

Tào PhiHành Thương: Khi có người chết, Tào Phi được lấy toàn bộ bài của người đó.

Trục Xuất: Sau khi nhận thiệt hại, có thể cho 1 người khác đặt chồng tướng, sau đó người đó rút X lá (X là số máu bạn đã mất).

FAQ:

Q: Bài lấy từ “Hành Thương” có cần cho mọi người xem ?

A: Không cần.

Q: “Hành Thương” có được lấy một trong số những lá bài ?

A: Không thể, phải lấy hết.

Q: Tào Phi có được xem bài của người chết xong rồi mới kích hoạt “Hành Thương” ?

A: Không thể.

Q: Tào Phi giết người cùng phe, thực hiện “Hành Thương” trước hay phạt bỏ toàn bộ bài trước ?

A: Kỹ năng “Hành Thường” trước, sau đó bỏ toàn bộ bài.

Q: Bàng Thống kích hoạt “Niết Bàn”, Tào Phi có được “Hành Thương” ?

A: Không, vì lúc này Bàng Thống vẫn chưa chết.

Q: Chu Thái chết, Tào Phi có lấy được những lá Sang ?

A: Không thể.

Q: Tào Phi có được “Trục Xuất” người đang đặt chống tướng ?

A: Có thể, người đó xem như hủy bỏ trạng thái đặt chồng tướng.

Q: Tào Phi “Trục Xuất” người đang có lượt, người đó có được tiếp tục sử dụng bài ?

A: Có thể, người đó sẽ mất lượt tiếp theo, không ảnh hưởng tới lượt hiện tại.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>