Thái Sử Từ

Thái Sử Từ

Thiên nghĩa: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đấu điểm với 1 người. Nếu thắng, bạn sẽ có thêm những kỹ năng sau cho đến hết lượt: Có thể dùng thêm 1 lá [Sát]; Các lá [Sát] không giới hạn tầm; Mỗi lá [Sát] có thể chọn thêm 1 mục tiêu. Nếu thua, từ giờ đến hết lượt dùng bài không thể dùng lá [Sát].

FAQ:

Q: Thái Sử Từ sử dụng 1 lá [Sát], sau đó kích hoạt kỹ năng “Thiên Nghĩa” được hay không ?

A: Có thể. Lá [Sát] đầu tiên sẽ không chịu ảnh hưởng của “Thiên Nghĩa”. Sau khi kích hoạt “Thiên Nghĩa” thành công, có thể sử dụng thêm 1 lá [Sát] và nhận được ảnh hưởng của “Thiên Nghĩa”.

Q: Kích hoạt “Thiên Nghĩa” nhưng bị thua, có thể đánh ra lá [Sát] khi sử dụng [Quyết Đấu] hay không ?

A: Có thể. “Thiên Nghĩa” cấm sử dụng [Sát] nhưng không cấm đánh ra.

Q: Đấu điểm thành công, lá [Sát] chọn thêm 1 mục tiêu, có thể kích hoạt kỹ năng của vũ khí hay không ?

A: Có thể. Một số trường hợp đặc biệt:

-Gia Cát Liên Nỏ: Những lá [Sát] sử dụng trong lượt đều tính kỹ năng của vũ khí, vậy nên khi “Gia Cát” bị mất đi hoặc thay thế, vẫn có thể sử dụng thêm 1 lá [Sát].

-Phá Thạch Phủ: Lần lượt xử lý từng mục tiêu, mỗi mục tiêu sử dụng [Ngự] thì Thái Sử Từ sẽ quyết định có kích hoạt kỹ năng của Phá Thạch Phủ hay không.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>