Tôn Kiên

Tôn KiênAnh Hồn: Đầu lượt, nếu đang mất máu, chọn 1 người chơi khác và chọn 1 trong 2 hành động: 1. Rút 1 lá, sau đó bỏ X lá.
2. Rút X lá, sau đó bỏ 1 lá.
(X là số máu Tôn Kiên đã mất).

FAQ:

Q: Tôn Kiên có thể thực hiện “Anh Hồn” lên bản thân hay không ?

A: Không thể, phải là người chơi khác.

Q: Mục Tiêu của “Anh Hồn” có thể bỏ bài trong vùng trang bị ?

A: Có thể.

Q: Nếu số bài của mục tiêu “Anh Hồn” không đủ số lượng bài bỏ, kết toán như thế nào ?

A: Bỏ hết toàn bộ bài của bản thân

Q: Mục tiêu có thể bỏ bài trong vùng phán xét hay không ?

A: Không thể. Bài của bản thân không bao gồm bài phán xét.

Q: Mục tiêu của “Anh Hồn” là Tôn Thượng Hương, phải bỏ 3 lá nhưng Tôn Thượng Hương hiện tại chỉ có 2 lá trong vùng trang bị, Tôn Thương Hương bỏ 2 lá để kích hoạt “Kiêu Cơ”, kết toán như thế nào ?

A: Tôn Thương Hương bỏ 2 lá trong vùng trang bị, sau đó kích hoạt “Kiêu Cơ”, rút 2 lá ( không phải 4 do bỏ 2 lá cùng lúc ), sau đó không bỏ thêm do việc bỏ bài chỉ thực hiện 1 lần.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>