Tôn Thượng Hương

Tôn Thượng HươngKết Nhân: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ 2 lá bài trên tay và chọn 1 người nam khác bản thân đang mất máu, sau đó bạn và người đó hồi 1 máu.

Kiêu cơ: Sau khi bạn mất bài trong vùng trang bị, có thể rút 2 lá bài.

 

FAQ:

Q: Chủ tướng là Nam giới, phó tướng là Tôn Thượng Hương, đang trong tình trạng mất 1 máu, có kích hoạt được kỹ năng “Kết Nhân” cho bản thân ?

A: Không thể, kỹ năng “Kết Nhân” phải sử dụng lên 1 người nam khác bản thân.

Q: Tôn Thượng Hương đang đầy máu, liệu có kích hoạt được kỹ năng “Kết Nhân” ?

A: Có thể, chỉ cần mục tiêu đang trong tình trạng mất máu.

Q: Trên bàn không có nhân vật nam nào đang mất máu, Tôn Thượng Hương có thể kích hoạt “Kết Nhân” hay không ?

A: Không thể, phải chọn 1 người nam khác đang mất máu.

Q: Tôn Thượng Hương thay thế trang bị, có thể kích hoạt “Kiêu Cơ” hay không ?

A: Có thể.

Q: Tôn Thương Hương mất 2 trang bị cùng 1 lúc do [Dĩ Dật Đãi Lao], Tôn Thượng Hương  rút bao nhiêu lá ?

A: Sau khi mất 2 lá trang bị, Tôn Thượng Hương rút 2 lá, không phải 4 lá. Do lá [Dĩ Dật Đãi Lao] hủy 2 lá cùng 1 lúc, không phải lần lượt.

Q: Tôn Thượng Hương có [Phá Thạch Phủ] và 1 phòng cụ trong vùng trang bị, khi kích hoạt [Phá Thạch Phủ] có thể hủy phòng cụ để kích hoạt “Kiêu Cơ” hay không ?

A: Có thể. Nhưng không được hủy bản thân “Phá Thạch Phủ”. Nếu hủy 2 lá trong vùng trang bị thì rút 2 lá.

Q: Tôn Thượng Hương đã lật tướng và có bài trong vùng trang bị, giết chết 1 người cùng phe và mất toàn bộ bài. Có kích hoạt được “Kiêu Cơ” ?

A: Có thể. Sau khi mất toàn bộ bài sẽ rút 2 lá.

 

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>