Trần Vũ & Đổng Tập

Trần Vũ & Đổng TậpĐoạn Tiết: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đưa 1 người khác vào trạng thái liên hoàn, sau đó đưa bản thân vào trạng thái liên hoàn.

Phấn Mệnh: Cuối lượt, nếu đang ở trạng thái liên hoàn, có thể bỏ 1 lá của những người đang ở trong trạng thái liên hoàn (kể cả bản thân).

FAQ:

Q: Ngoại trừ TVĐT, những người chơi khác đều đang ở trạng thái liên hoàn, vậy TVĐT có thể tự đưa bản thân vào liên hoàn?

A: Không thể.

Q: TVĐT đang ở trạng thái liên hoàn, có thể kích hoạt “Đoạn Tiết”?

A: Có thể.

Q: TVĐT kích hoạt “Phấn Mệnh”, có thể chỉ hủy một số người trong trạng thái liên hoàn?

A: Không thể, nếu đã kích hoạt phải hủy tất cả.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>