Triệu Vân – Zhao Yun – 赵云

Zhao YunTriệu Vân – Zhao Yun – 赵云

Long Đàm: Có thể dùng lá “Sát” như “Né” và ngược lại.


FAQ

1.Khi sử dụng “Trượng Bát Xà Mâu” thì có thể dùng 2 lá như “Né” hay không?

Trả lời: Không

2.Khi sử dụng “Bát Quái Đồ” nếu lật được lá có chất đỏ (,), có được xem lá đó như lá “Sát” hay không?

Trả lời: Không

3.Nếu sử dụng kỹ năng Long Đàm, lá “Né” xem như lá “Sát” thì lá sát đó có thuộc tính hay không?

Trả lời: Không, đó chỉ là “Sát” thường

4.Nếu Lưu Bị sử dụng kĩ năng . . . thì Triệu Vân có được sử dụng kỹ năng Long Đàm để Đánh giùm Lưu Bị hay không?

Trả lời: Có thể kích kỹ năng.

 

BGV Suport has written 34 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>