Trình Dục – Cheng Yu – 程昱

Trình DụcCheng Yu – Cheng Yu – 程昱

1/1 lần trong lượt, có thể chọn 1 người và bắt người đó đưa ra 1 lá. Bạn có thể đưa 1 lá khác màu mà người đó đưa ra, sau đó bạn có thể lấy lá mà người đó đưa ra hoặc có thể lấy 1 lá không phải là phòng cụ

2/ Cuối lượt, rút bài bằng số máu của mình


FAQ

BGV Suport has written 34 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>