Trương Chiêu & Trương Hoành

Trương Chiêu & Trương HoànhTrực gián: Giai đoạn dùng bài, có thể đặt 1 lá trang bị trên tay vào vùng trang bị của 1 người chơi khác, sau đó rút 1 lá bài.

Cố chính: Cuối giai đoạn bỏ bài của người khác, có quyền chỉ định người đó giữ lại 1 lá từ những lá bỏ, những lá còn lại bạn giữ.

FAQ:

Q: Trương Chiêu & Trương Hoành và Khổng Dung xuất hiện trong ván chơi, khi Khổng Dung bỏ bài, kết toán như thế nào ?

A: Khổng Dung kích hoạt chức năng trước, do Trương Chiêu & Trương Hoành chỉ kích hoạt được “Cố Chính” khi bài đi vào chồng bài bỏ, Khổng Dung lúc này đã đưa bài cho những người chơi khác rồi.

Q: Trương Chiêu & Trương Hoành tự lắp trang bị, có được rút 1 lá bài ?

A: Không thể, phải lắp cho người chơi khác.

Q: Trong giai đoạn bỏ bài của người chơi khác, khi Trương Chiêu & Trương Hoành kích hoạt “Cố Chính”, những người chơi khác có được thấy những lá bài đó ?

A: Có thể.

Q: Một người chơi đang có phòng cụ trong vùng trang bị, Trương Chiêu & Trương Hoành có lắp được cho người đó thêm phòng cụ ?

A: Không thể, Trương Chiêu & Trương Hoành chỉ có thể lắp khi trong vùng trang bị của người đó chưa có loại trang bị đó.

Q: Trương Chiêu & Trương Hoành có thể lắp phòng cụ cho Gia Cát Lượng – Ngọa Long ?

A: Có thể.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>