Trương Liêu

Trương LiêuĐột kích: Thay vì rút bài, chọn tối đa 2 người và rút 1 lá trên tay từ mỗi người.

Trương Liêu tuy bệnh, cũng không thể cự, cẩn thận!“- Tôn Quyền

FAQ:

Q: “Đột Kích” có được lấy 2 lá từ 1 người ?

A: Không thể.

Q: Trương Liêu kích hoạt “Đột Kích” có được lấy 1 lá xem trước, sau đó lấy lá thứ 2 ?

A: Không được. Sau khi lấy cả 2 lá, Trương Liêu mới được xem.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>