Từ Hoảng

Từ HoảngĐoạn Lương: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Có thể dùng bài cơ bản Đen hoặc trang bị Đen xem như “Binh lương thốn đoạn”. Bạn có thể dùng “Binh lương thốn đoạn” lên người ở tầm 2.

“Nhân thị thiết, phạn thị cương! Tiệt kỳ nguyên, đoạn kỳ lương, tặc khả cầm dã!”

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>