Tư Mã Chiêu – Sima Zhao – 司马昭

Sima Zhao 6Tư Mã Chiêu – Sima Zhao – 司马昭

1/ Đầu lượt hành động, cho tất cả mọi người xem bài trên tay và chọn 1 người trong tầm đánh của bạn. Như vậy coi như đã tấn công người đó.

2/ Cứ sau 1 thiệt hại bạn nhận thì rút Phán Xét. Bạn có thể bỏ bài trên tay để thay đổi Phán Xét này. Sau đó, xem bài trên tay của nguồn sát thương và bỏ số lượng bất kỳ bài cùng chất Phán Xét.


FAQ

BGV Suport has written 34 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>